Utbildning

Välkommen!

Utbildning
Bockshult Education utbildar genom att driva en exempelgård, att hålla kurs och utbildningsverksamhet inom ekosystemtjänster, hållbarhet, hållbart levande och biologisk mångfald.


Jag som driver utbildningsverksamheten är lärarutbildad (Matte/No åk 4-9), innehar lärarlegitimation samt biologexamen. Jag doktorerar också halvtid i bevarandeekologi vid Linköpings universitet.


Den biologiska mångfalden är människans och naturens immunförsvar. Tillsammans med klimatfrågan är förlust av biologisk mångfald det stora hotet mot mänskligheten. 2010 kom TEEB-rapporten (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Den är ett globalt initiativ som försökte värdera vad naturen gör för oss, vinsterna av biodiversitet, men som också inkluderar de ökade kostnaderna för förlust av biodiversitet och ekosystem. Sedan dess har uttryck och termer som ekosystemtjänster, hållbarhet och planetens gränser hörs allt mer i debatten. Men ekosystem, biodiversitet och ekosystemtjänster är svåra begrepp att förstå. Därför tror vi att det behövs en plats där man på ett konkret och påtagligt sätt kan visa och lära ut dessa begrepp. Var tredje barn i tolvårsåldern känner tex. oro över klimatet. Flickor är mer benägna att oroa sig och ha en positiv inställning till miljövänliga beteenden. Pojkar har svårare att ta till sig detta och anser att det inte är så stort problem enligt studien ”Barns känslor och tankar om klimatproblematik” (Energimyndigheten 2010). Här finns en utmaning i att ge kunskap om problemtiken utan att kväva framtidstron. Ett framgångsrikt sätt är att ge verktyg till vad man själv kan göra! Bland barn och ungdomar finns en stor vilja till miljöengagemang, men viss förståelse för frågornas komplexitet och konsekvenser brister till viss del. Ytterligare en försvårande omständighet är att vi blir allt mer fjärmade från naturen. Nyligen har forskningen uppmärksammat att till och med i Disneys förtrollade värld, har biodiversiteten minskat. Idag visar Disneys filmer upp en mycket mer enkel och artfattig miljö, istället för den komplexa och artrika miljö som är i verkligenheten (Prévot-Julliard & Julliard 2014). Att kommunicera och lära ut om hållbarhet är en stor utmaning för bevarandearbetet! För att vilja bevara de livsnödvändiga ekosystemen, måste man känna engagemang och samhörighet med naturen – ett engagemang man får genom teori och praktik i naturen (Goleman 2009). 

För förskolor: Har utvecklats tillsammans med Trollebobarnens I Ur & Skurförskola


För grundskolor: Hur mina basbehov sammankopplar mig till ekosystem och vad jag kan göra för att påverka. En stor del inom ekosystem och natur är vår så viktiga och centrala hälsa och välbefinnande. Miljö- och hälsofrågor är så tätt ihopkopplade att man inte kan fokusera på det ena utan det andra. Kontakta oss för att få veta mer om vår speciella ekosystemtjänstskola. Där lär vi elever om hur stora system hänger ihop med vad vi gör varje dag!


För gymnasiet: Projektarbete och hållbarhetsutbildning. Avgörande för att öka kunskapsnivån i Sverige samt öka intresset för matematik och naturvetenskap genom att handfast planera, leda och genomföra forskningsprojekt som är inriktade på hållbarhet och ekosystemtjänster.


För lärarutbildningar: Här får lärare en översikt över vad hållbar utveckling och ekosystemtjänster innebär.

Bakgrund: I läroplanen för grundskolan, Lgr11, har lärande för hållbar utveckling (LHU) förstärkts och betonas på ett flertal ställen. I läroplanens inledning återfinns bland annat följande formulering:

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets    funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Vidare slår Lgr11 fast att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” samt ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”


Bockshult Education ger....

1...Lärarna egen kompetens och grundförståelse vad ekosystemtjänster är och varför de är med i läroplanen,

2...Förståelse att detta är inte bara biologilärarnas ansvar utan bevarandebiologi och ekosystemtjänster är ett multidisciplinärt fält,

3... En bank av övningar och verktyg så man kan både starta upp och jobba vidare i skolan

4... De goda exemplen och att praktiskt få en känsla och en upplevelse av ekosystemtjänster kan aldrig underskattas. Få möjlighet att komma till Boxhult och se 10 konkreta exempel på ekosystemtjänster i vår omgivning. En ovärderlig upplevelse för barn och vuxna! Lär med alla sinnen och befäst kunskapen. Gå ut för att lära in!


För Dig som vill och behöver ta igen skolgång och komplittera för att nå kunskapsmål:

Vår främsta styrka är att utgöra en plats där man kan ta igen sin skolgång och/eller ha en alternativ skolgång vid behov. Vi strävar efter att eleverna ska nå kunskapskraven enligt LgR11 samt nå sina egna individuella skolmål. Det sker bland annat genom undervisning i lugn gårdsmiljö i anpassat tempo samt att gårdens resurser i form av djur och natur används som pedagogiska verktyg. En stor fördel med att bedriva undervisning på gården är att eleverna motiveras genom att få praktisk användning av sina kunskaper. Eleverna inspireras till fortsatt livslångt lärande genom att testa på gröna yrken såsom djurvård, hästnäring, biolog och småbruk. Hos Bockshult Education växer eleverna som människor i en miljö som inspirerar till ansvarstagande och empati för allt levande.


Ekosystemtjänstskolan


Ett särskilt utbildningsspår erbjuder vi i form av ekosystemtjänstskolan. Syftet är att visa på vad naturen gör för oss och att få oss att arbeta med istället för emot den.